Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "DOM na SZLAKU" im. gen.Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie

Logowanie

Czas Wolny

Sekcja Wolontariatu

ROCZNY PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
na rok szkolny 2014/2015

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
„DOM na SZLAKU”
im. gen. Tadeusza Kutrzeby
W ZałuskowieSEKCJA WOLONTARIATU


  Agnieszka Stenborowska
  wychowawca grupyZAŁOŻENIA:

  Plan pracy na rok szkolny 2014/2015 jest materiałem pomocniczym w pracy resocjalizacyjnej  
i wychowawczej z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Pomoże on zaplanować zajęcia, usystematyzować działania wychowawcze oraz przewidzieć, co należy zrobić w przyszłości. Plan nie ograniczy działań do wykonywania tylko założonych punktów, a wręcz przeciwnie pozwoli na bardziej konstruktywną i twórczą pracę wychowawczą.
  Planem pracy wychowawczej objęte są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. W ramach zajęć wychowanki będą wyjeżdżały jako wolontariuszki do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy Zespole Szkół Specjalnych w Mocarzewie w celu otoczenia opieką dzieci upośledzonych w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
  Układ treści niniejszego programu ma charakter otwarty, umożliwia to odpowiednie i dowolne modyfikowanie go, jednak tak, aby był zgodny z postawionymi założeniami. Zadania ujęte w programie będą tak dobierane, aby były realnie osiągalne przez wychowanki, rozwijały wiele funkcji zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i wychowawczym oraz harmonijnie wspierały ich rozwój społeczny.
  W wyniku realizacji zajęć zakłada się opanowanie przez wychowanki elementarnych wiadomości i umiejętności społecznych, a w szczególności tych, które mają zastosowanie w praktycznym działaniu człowieka w życiu codziennym oraz wpływają na kształtowanie najbliższego otoczenia.
  Zajęcia obejmują jedno spotkanie miesięcznie i będą odbywać się w jednostce czterogodzinnej


CELE PLANU PRACY:

 dla wychowanek

 rozwijanie osobistego potencjału poprzez bezinteresowne zaangażowanie w różnorodne formy pracy na rzecz innych, uwzględniające indywidualne potrzeby dzieci niepełnosprawnych; 
 oderwanie od codziennych trosk i problemów poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 kształtowanie postawy zaangażowania społecznego, podnoszenie świadomości i wrażliwości na problemy społeczne;
 propagowanie właściwych postaw oraz rozwijanie dojrzałości społecznej;
 kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i chęci pomocy potrzebującym;
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
 wdrażanie do racjonalnego planowania i organizowania zajęć;
 wdrażanie do przestrzegania zasad poprawnego i zdyscyplinowanego zachowania w miejscach publicznych;
 kształtowanie wzorów zachowań i zasad współżycie między ludźmi;
 kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjnych;
 budowanie pozytywnego obrazu siebie, poznawanie swoich mocnych i słabych stron;W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI CELAMI PRZED WYCHOWAWCĄ STOJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 koordynowanie oraz opieka nad ewaluacją programu;
 ułatwienie planowania pracy w grupie wychowawczej;
 eliminowanie napotkanych błędów wychowawczych;
 wypracowanie optymalnych metod postępowania w sytuacjach trudnych;
 zapoznanie wychowanek ze stopniem oraz specyfiką upośledzenia powierzonych im podopiecznych, potrzebami oraz możliwościami uwarunkowanymi danym stopniem upośledzenia;
 omówienia zasad i form współpracy oraz właściwych relacji między wolontariuszkami a powierzonymi im podopiecznymi;
 wdrożenie zasad odpowiedniego funkcjonowania wychowanek poza placówką;
 wzmacnianie pozytywnych stron wychowanek oraz eliminowanie tych niepożądanych.  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA PRACY WYCHOWAWCZEJ:

 wychowanki:
 podnoszą własną świadomość i wrażliwość na problemy społeczne;
 odrywają się od codziennych trosk i problemów poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 wypracowują optymalne metody postępowania w sytuacjach trudnych;
 uświadamiają sobie swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby;
 oceniają własne umiejętności, analizują mocne i słabe strony własnej działalności;
 wyrabiają odpowiedzialność i obowiązkowość za jakość powierzonych zadań;
 bezinteresownie działają na rzecz innych oraz aktywnie realizują zadania opiekuńcze.