Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "DOM na SZLAKU" im. gen.Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie

Logowanie

Navigácia

  Sekcja Wolontariatu Sekcja Redakcyjna Drużyna Harcerska Sekcja Geograficzna O szkole

  Koła zainteresowań

  Sekcja Wolontariatu

  ROCZNY PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
  na rok szkolny 2014/2015

  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
  „DOM na SZLAKU”
  im. gen. Tadeusza Kutrzeby
  W Załuskowie  SEKCJA WOLONTARIATU


    Agnieszka Stenborowska
    wychowawca grupy  ZAŁOŻENIA:

    Plan pracy na rok szkolny 2014/2015 jest materiałem pomocniczym w pracy resocjalizacyjnej  
  i wychowawczej z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Pomoże on zaplanować zajęcia, usystematyzować działania wychowawcze oraz przewidzieć, co należy zrobić w przyszłości. Plan nie ograniczy działań do wykonywania tylko założonych punktów, a wręcz przeciwnie pozwoli na bardziej konstruktywną i twórczą pracę wychowawczą.
    Planem pracy wychowawczej objęte są wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie. W ramach zajęć wychowanki będą wyjeżdżały jako wolontariuszki do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego przy Zespole Szkół Specjalnych w Mocarzewie w celu otoczenia opieką dzieci upośledzonych w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim 
    Układ treści niniejszego programu ma charakter otwarty, umożliwia to odpowiednie i dowolne modyfikowanie go, jednak tak, aby był zgodny z postawionymi założeniami. Zadania ujęte w programie będą tak dobierane, aby były realnie osiągalne przez wychowanki, rozwijały wiele funkcji zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i wychowawczym oraz harmonijnie wspierały ich rozwój społeczny.
    W wyniku realizacji zajęć zakłada się opanowanie przez wychowanki elementarnych wiadomości i umiejętności społecznych, a w szczególności tych, które mają zastosowanie w praktycznym działaniu człowieka w życiu codziennym oraz wpływają na kształtowanie najbliższego otoczenia.
    Zajęcia obejmują jedno spotkanie miesięcznie i będą odbywać się w jednostce czterogodzinnej


  CELE PLANU PRACY:

   dla wychowanek

   rozwijanie osobistego potencjału poprzez bezinteresowne zaangażowanie w różnorodne formy pracy na rzecz innych, uwzględniające indywidualne potrzeby dzieci niepełnosprawnych; 
   oderwanie od codziennych trosk i problemów poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
   kształtowanie postawy zaangażowania społecznego, podnoszenie świadomości i wrażliwości na problemy społeczne;
   propagowanie właściwych postaw oraz rozwijanie dojrzałości społecznej;
   kształtowanie postawy życzliwości, tolerancji i chęci pomocy potrzebującym;
   kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
   wdrażanie do racjonalnego planowania i organizowania zajęć;
   wdrażanie do przestrzegania zasad poprawnego i zdyscyplinowanego zachowania w miejscach publicznych;
   kształtowanie wzorów zachowań i zasad współżycie między ludźmi;
   kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjnych;
   budowanie pozytywnego obrazu siebie, poznawanie swoich mocnych i słabych stron;  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI CELAMI PRZED WYCHOWAWCĄ STOJĄ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

   koordynowanie oraz opieka nad ewaluacją programu;
   ułatwienie planowania pracy w grupie wychowawczej;
   eliminowanie napotkanych błędów wychowawczych;
   wypracowanie optymalnych metod postępowania w sytuacjach trudnych;
   zapoznanie wychowanek ze stopniem oraz specyfiką upośledzenia powierzonych im podopiecznych, potrzebami oraz możliwościami uwarunkowanymi danym stopniem upośledzenia;
   omówienia zasad i form współpracy oraz właściwych relacji między wolontariuszkami a powierzonymi im podopiecznymi;
   wdrożenie zasad odpowiedniego funkcjonowania wychowanek poza placówką;
   wzmacnianie pozytywnych stron wychowanek oraz eliminowanie tych niepożądanych.    PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA PRACY WYCHOWAWCZEJ:

   wychowanki:
   podnoszą własną świadomość i wrażliwość na problemy społeczne;
   odrywają się od codziennych trosk i problemów poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
   wypracowują optymalne metody postępowania w sytuacjach trudnych;
   uświadamiają sobie swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej;
   potrafią budować pozytywny obraz własnej osoby;
   oceniają własne umiejętności, analizują mocne i słabe strony własnej działalności;
   wyrabiają odpowiedzialność i obowiązkowość za jakość powierzonych zadań;
   bezinteresownie działają na rzecz innych oraz aktywnie realizują zadania opiekuńcze.